Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ПРЕЗ МАГАЗИН ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ www.oleprint.eu


Страни

Чл. 1.

Настоящите Общи условия съдържат рамков договор за покупко-продажба между Бит и техника ООД, от една страна, и лицето, което е изявило по електронен път в уебсайта http://www.www.oleprint.eu съгласие с Общите условия, наречено по-долу за краткост „Клиент“, от друга.

Дефиниции

Чл. 2.

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

1. Уебсайт (website)

е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

2. Бит и техника ООД

(www. www.oleprint.eu) е правен портален уебсайт (портал) – виртуален правноинформационен ресурс в Интернет, който дава възможност на потребителите за ползване на различни услуги и за откриване на информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на Бит и техника ООД или на други сървъри извън контрола на Бит и техника ООД.

3. www.oleprint.eu

е уебсайт за електронна търговия – виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, който е съставна и обособена част от Бит и техника ООД.

4. IP адрес (IP address)

е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, интернет страница или ресурс на Клиента по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

5. Клиент

е физическо или юридическо лице, което по електронен път е заявило продукти за покупка от www.oleprint.eu, като по този начин e приело настоящите Общи условия и е изразило съгласие за сключване на договора.

8. Информация за клиент

е обособена част от уебсайта Бит и техника ООД, изпращаща информация на електронната ни поща, изискуема от Бит и техника ООД при сключване на договора и съхранявана при www.oleprint.eu. Същата информация е само и изключително за фирмени цели и няма да бъде предоставяна на трети лица, освен в уредените от закон случаи.

Поръчка

Чл. 3.

За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в Бит и техника ООД-магазин стоки, Клиентът трябва:

1. да е въвел коректни данни при потвърждаване на поръчката си в електронната регистрационна форма, намираща се на интернет адрес – www.oleprint.eu;

2. да се е съгласил с настоящите Общи условия по начина, описан в чл. 4.

Съгласие

Чл. 4.

(1) С електронната си поща, регистрирана при успешна поръчка през електронния магазин, всяко ползващо услугите на Бит и техника ООД лице може да поиска или да се откаже от възможността да ползва предоставяните от Бит и техника ООД чрез електронния му магазин ресурси и услуги с нарочно електронно волеизявление по реда, описан в ал. 2. След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия регистрираното в www.oleprint.eu. лице може да ползва предоставяните от Бит и техника ООД чрез www.oleprint.eu-магазин ресурси и услуги, счита се обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.
(2) С натискане на виртуалния бутон „Продължи“ Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема. Със записването му на съответен носител в сървъра на Бит и техника ООД чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Бит и техника ООД съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Клиента, имената на клиента, неговия адрес, валиден телефон и е-mail, тази информация е необходима както за идентифициране на Клиента и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор, така и за изпращането и получаването на закупената от него стока.. Бит и техника ООДне съхранява информация за банковите и картовите тайни на клиента. 
(3) За всяка заявка за покупка между Клиента и Бит и техника ООД въз основа на тези Общи условия се сключва отделен индивидуален договор. По индивидуалните договори за страните възникват всички права и задължения по настоящите Общи условия.
(4) При възникнал спор, кое лице е изявило воля за обвързване с текста на рамковия договор, за страна по него се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

 

Публикуване на информация за стоките в Бит и техника ООД-магазин

Чл. 5.

(1) Бит и техника ООД публикува на адрес http://www.oleprint.eu кратко описание и цена на всяка от стоките, които могат да се закупят чрез Бит и техника ООД-магазин.
(2) Бит и техника ООД не носи отговорност за посочената от производителя (автор) невярна информация за стоката.

Публична покана

Чл. 6.

(1) Публикуването на описание и цена на стока в Бит и техника ООД-магазин е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявление за покупка в съответствие с тях по описания в чл. 7 начин.

(2) При липса на складова наличност от заявената стока (възможно е някои от стоките да се намират все още при производителя) в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка по чл. 7 Бит и техника ООД уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до електронната му пощенска кутия.

Извършване на заявление за покупка

Чл. 7.

(1) Клиентът получава достъп до формата за извършване на заявления за закупуване на предлаганите в Бит и техника ООД-магазин стоки, след като избере стоките и количествата, които желае да закупи.
(2) Волеизявлението за закупуване на стока от Бит и техника ООД-магазин се счита за извършено след натискане на бутона за съответния тип плащане – PayPal, ePay.bg или наложен платеж, като се приема, че клиентът се е съгласил с общите условия, преди да продължи към формата за разплащане или попълването на данни за наложения платеж.
(3) При посочени неверен или сгрешен адрес и/или телефон при подаване на заявката за Бит и техника ООД не възниква задължение за сключване на договор с Клиента и изпълнение на поръчката.

Сключване на индивидуален договор

Чл. 8.

(1) Индивидуалният договор се счита сключен след приемане от Бит и техника ООД на извършеното при условията на чл. 7 заявление за покупка.
(2) Заявлението за покупка се приема чрез изпращане на съобщение до електронна пощенска кутия на Клиента.
(3) Договорът поражда действие между страните след проверка на наличността на стоката – предмет на заявлението за покупка, и след потвърждаване на валидността на заявката на посочения от Клиента телефон за връзка.

Цени

Чл. 9.

(1) Всички цени са в български левове с ДДС. Към момента магазинът не прави доставки извън рамките на Република България.
(2) Указаните на уебстраницата на Бит и техника ООД-магазин цени на отделните стоки са за единично количество и са с безплатна доставка на територията на Република България за поръчки над 200 лева с ДДС.

(3) Дължимата от Клиента цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на извършване на заявлението за покупка на същата по начина, описан в чл. 7.

Време и начини на плащане

Чл. 10.

(1) Цената по чл. 9 и разходите по доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:

1. 1. в брой (наложен платеж) при получаване на стоката от Клиента или от трето лице от името на същия;

2. по друг указан на уебстраницата на Бит и техника ООД-магазин начин.

Права и задължения на страните

Чл. 11.

Бит и техника ООД се задължава:

1. да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока;

2. да достави в срок заявената за покупка стока;

3. да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

Чл. 12.

(1) Клиентът се задължава:

1. да посочи точен и валиден телефон и адрес за доставка;

2. да плати цената на стоката;

3. да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;

4. да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;

5. да получи вещта.

(2) Клиентът следва:

3. да не подава фиктивни заявки или друга информация;

4. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

5. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права;

6. да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора.

Доставка

Чл. 13.

(1) Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок:

1. до 5 работни дни – за страната.

(2) Срокът за доставка по ал. 1 започва да тече:

1. при плащане в брой – от момента на сключване на договора при условията на чл. 8.

(3) Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

(4) Срокът за доставка се счита за изпълнен по отношение на Бит и техника ООД с предаването на стоката, подходящо опакована съобразно вида й, за доставка на съответната спедиторска компания, избрана от клиента.

(5) Стоката се доставя с помощта на куриерска фирма „Еконт“ и съгласно техните общи условия.

Предаване на стоката

Чл. 14.

(1) Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента.
(2) В случаите на чл. 10, ал. 1, т. 1 стоката се предава на лицата по предходната алинея след заплащане на дължимата цена и разходите по доставката.

(3) При предаване на стоката Клиентът или третото лице по ал. 1 подписват придружаващите я документи.
(4) При отказ извън случаите по чл. 15, ал. 1 отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети Бит и техника ООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили вследствие на отказа.

(5) В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Бит и техника ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Чл. 15.

(1) Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

1. Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

2. При транспортирането стоката е повредена;

3. Цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена по чл. 9;

4. Бит и техника ООД не е спазила срока за доставка, а именно – не е предала в срока стоката на съответната спедиторска компания.

Бит и техника ООД не може да бъде отговорно за щети при недоставена в срок стока или стока, доставена с дефекти от страна на спедиторската компания, като клиентът си запазва правото да върне стоката, ако желае, при наличие на такива обстоятелства.

(2) Отказ за получаване на стоката при условията на предходната алинея е недопустим след подписване на придружаващите я документи по чл. 14, ал. 3.

(3) При условията на ал. 1, т. 1, както и при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е можело да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

Лични данни

Чл. 16.

(1) Бит и техника ООД полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
(2) При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Бит и техника ООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
(3) Бит и техника ООД има право да използва информацията по ал. 1 за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: manager@www.oleprint.eu

(4) Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Бит и техника ООД. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Разкриване на информацията

Чл. 17.

Бит и техника ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато:

1. е получил изричното съгласие на Клиента;

2. информацията се предоставя на дружества, в които Бит и техника ООД притежава повече от 50% дялово или акционерно участие или които контролира пряко или косвено, както и на лица и дружества, които пряко или косвено го контролират;

3. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;

4. Бит и техника ООД е длъжна да предостави информацията по силата на закона.

Разваляне на договора

Чл. 18.

Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали индивидуалния договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Отговорност

Чл. 19.

Бит и техника ООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства извън контрола на Бит и техника ООД – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и чужди сървъри, извън контрола на Бит и техника ООД, както и проблеми с доставките по вина на спедиторската компания.

Обезщетения

Чл. 20.

(1) Клиентът е длъжен да обезщети Бит и техника ООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или интернет етиката.
(2) Клиентът е длъжен да обезщети Бит и техника ООД и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил за използване паролата си.

Арбитраж

Чл. 21.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от съответните граждански съдилища в Република България.

Писмена форма

Чл. 22.

Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента, или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта на Бит и техника ООД и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Недействителност

Чл. 23.

Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Права на интелектуална собственост

Чл. 24.

Всички права на интелектуална собственост върху елементите на Бит и техника ООД-магазин принадлежат на Бит и техника ООД, включително, без да се ограничават до текстове, графика, компютърни програми, бази данни и други подобни.

Приложимо право

Чл. 25.

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат съответно правилата на Условията за ползване на предоставяните на членовете на Бит и техника ООД стоки и услуги (http://www.www.oleprint.eu) и разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия влизат в сила от 02.01.2011 г., като Бит и техника ООД си запазва правото да ги променя без предизвестие, като ги обявява на страницата си.

 

Социални мрежи

Споделете текущата страница в социалните мрежи.

обратно в началото